Privacy policy

Definities:
a. Gebruiker: de bezoeker/gebruiker van de Website
b. Verantwoordelijke: Turn Key Business Events, Geldropseweg 31 Eindhoven

1 Algemeen

1.1 In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2 De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn naam, (email)adres en telefoonnummer.

 

2 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

2.1 Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke.

2.2 Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:
2.2.1. Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

 

3 Delen aan derden

3.1 Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

3.1.1 de doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in dit Privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

3.1.2 Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

4 Cookies

4.1 De website turnkeyevents.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Turn Key Business Events de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

4.2 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

5 Het Wijziging of verwijderen van persoonsgegevens

5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken op info@turnkeyevents.nl of via het postadres Postbus 895, 5600 AW te Eindhoven.

 

6 De bewaartermijn

6.1 Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

7 Beveiliging

7.1 Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL beveiliging op haar website.

 

8 Wijzigingen in het Privacy statement

8.1 Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie van het Privacy statement dateert van 1 mei 2018.